Ontwikkeling van de leefomgeving

Mensen die in een gebied wonen of werken nemen steeds vaker het initiatief om de directe leefomgeving te verbeteren.  Voorheen was dit vooral een zaak van de overheid. Zowel de overheid als burgers weten niet altijd hoe ze zich in deze nieuwe rolverdeling moeten gedragen. De wetgeving is hier nog niet op ingericht en de cultuurverschillen zijn groot. Gebruikers van een gebied lopen bij hun pogingen om hun leefomgeving te verbeteren vast in belangentegenstellingen, regels en financieringsvraagstukken. De overheid is blij met initiatieven maar mist de flexibiliteit om snel mee te bewegen in deze veranderingen.

 

De Omgevingswet is de nieuwe wet op het gebied van ruimtelijke ordening. De Omgevingswet stelt de gebruikers van een gebied centraal. Er komt meer ruimte om te ondernemen en de procedures worden korter. Daarmee vraagt de omgevingswet ook een andere manier van denken. De geest van de wet is minstens zo belangrijk als de letter van de wet.

 

De Oversteek gaat voor open en creatieve planvorming die past bij de tijdgeest en de kern van de Omgevingswet; projecten en processen die ruimte bieden aan bewoners en gebruikers. Kennis, enthousiasme en creativiteit van bewoners en gebruikers worden ook door ons gewaardeerd en ingezet. Dit leidt tot hoge kwaliteit van, en betrokkenheid bij de (her)inrichting van gebieden.