EVZ Keerdijk

Doorgang voor de das

 

Opdrachtgever

Gemeente Sint-Michielsgestel

 

De uitdaging

Door versnippering van natuurgebieden zijn de ecologische waarden in ons land achteruit gegaan. Om deze tendens tegen te gaan, worden natuurgebieden met elkaar verbonden tot één natuurnetwerk (de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur).

 

Binnen het grotere geheel van het natuurnetwerk, realiseren de Gemeente Sint-Michielsgestel, Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Brabant een verbinding tussen de dassenleefgebieden Wamberg en Dooibroek. De ‘barrières’ N617 en Zuid-Willemsvaart worden daarmee geslecht.

 

De das is de doelsoort voor de EVZ Keerdijk. Dit betekent dat als de das gebruik kan maken van de verbinding, hij ook nuttig is voor veel andere kleinere soorten. De aanwezigheid van de doelsoort in een gebied zegt daarmee iets over de ecologische kwaliteit van een landschap.

 

De Oversteek is gevraagd de projectleiding te verzorgen.

 

De oplossing

  • Er is een inrichtingsplan opgesteld voor de EVZ Keerdijk waarbij naast de ecologie, ook rekening is gehouden met de haalbaarheid van grondaankopen.
  • Gronden zijn gekocht of geruild .
  • Er is onderzoek uitgevoerd en overleg gevoerd met de agrariërs in het gebied, met als doel de negatieve effecten van de ecologische verbinding op de agrarische bedrijfsvoering te minimaliseren.
  • De EVZ is gerealiseerd.

Het resultaat

Een 5 km lange ecologische verbindingszone met een omvang van circa 13 hectare. Inclusief faunapassages onder wegen.