Team De Maashorst

Natuur en recreatie in het OERgebied van Brabant

 

Opdrachtgever

Stichting Maashorst in Uitvoering

 

De Stichting Maashorst in Uitvoering, de vier Maashorst gemeenten (Uden, Landerd, Oss en Bernheze), waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, natuurorganisaties en lokale ondernemers, werken samen om natuur en recreatie in de Maashorst te versterken.

 

De uitdaging

Er wordt al enkele jaren gewerkt aan een inspirerend toekomstperspectief voor natuur- en recreatiegebied De Maashorst. De ambitie: In de Maashorst komt meer ruimte voor natuurlijke processen en in het hart komt ruimte voor wildere natuur. Grote grazers – wisenten, taurossen en exmoor pony’s – vormen daarbij met hun graasgedrag het landschap. Daarnaast wordt ingezet op een sterke economische en sociale structuur in de agrarische omgeving door verbindingen te leggen tussen natuur, voedselproductie en gezondheid.

 

Het Maashorst Team coördineert het uitvoerende werk namens de gebiedseigenaren. De Oversteek is gevraagd om het team te versterken gedurende de doorontwikkeling van de Maashorst. De Oversteek ontwikkelt en trekt enkele projecten en processen in onderlinge samenhang: de ontwikkeling van een multifunctionele recreatiepoort als centrale entree van het Maashorstgebied, het verbeteren van de routestructuren, het inzetten op private investeringen in natuur,  en de ontwikkeling van het GEO-park waarbij de bijzondere geologische verschijnselen in het gebied in de etalage worden gezet.

 

De oplossing

·      Opstellen plan van aanpak en programma van eisen voor de realisatie en exploitatie van een multifunctionele recreatiepoort voor de Maashorst;

·      Opstellen van een samenhangend en uitvoeringsgericht routeplan 

·      Initiëren en realiseren van projecten die invulling gegeven aan het initiatief om de Maashorst – als onderdeel van de peelrandbreuk - op de kaart te zetten als Unesco Geopark;

·      Ontwikkelen van verdienmodellen waarmee het gebruik en beheer van het gebied in de toekomst kan worden bekostigd.

 

Het resultaat

 Het eindbeeld waaraan we als team De Maashorst werken is een aaneengesloten natuurgebied dat ruimte biedt aan natuurlijk begrazingsbeheer zodat de soortenrijkdom zich kan herstellen met een minimum aan onderhoud. In het natuurrijke oergebied is de verdroging gestopt en gaan ecologie, recreatie en (verbrede) landbouw hand in hand.